Regulamin promocji pompa ciepła


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

(„REGULAMIN”)

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Ostoja Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87 (‘”Organizator”)
2. Przedmiotem akcji promocyjnej jest możliwość uzyskania jednorazowego rabatu z przeznaczeniem na zakup dowolnej pompy ciepła marki Viessmann, w przypadku pozostawienia danych kontaktowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru kontaktowego, w celu stworzenia bezpłatnej wyceny sprzedaży/budowy domu/segmentu jednorodzinnego zgodnie z ustaleniami indywidualnymi osoby zostawiającej dane kontaktowe („Promocja”).
3. Rabat w wysokości 10.000,00 zł brutto uzyskuje się w przypadku podpisania umowy z Organizatorem na zakup i realizację domu jednorodzinnego do stanu deweloperskiego. Umowa powinna zostać podpisana w przeciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania bezpłatnej wyceny. 4. Rabat zostanie uwzględniony przy wystawieniu rachunku za wybraną pompę ciepła marki Viessmann a jego wartość pomniejszy kwotę należną do zapłaty.
5. Rabat przysługuje tylko osobom fizycznym („Uczestnik”).
6. Czas trwania promocji: do 31.12.2022 roku.
7. Pozostawienie ww. danych kontaktowych do otrzymania bezpłatnej wyceny warunkującej możliwość otrzymania rabatu wymaga spełnienia przez urządzenia, z którego/których korzysta potencjalny klient, odpowiednich warunków technicznych (np. poprawne oprogramowanie, dostęp do sieci Internet).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia w dostępie do sieci Internet wynikających z nieprawidłowego działania łączy przesyłkowych lub oprogramowania albo infrastruktury stron trzecich.
9. Organizator daje sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie podczas trwania Promocji.
10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ostoja Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@ostojadevelopment.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
11. Dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem, w szczególności w celach związanych z dokonaniem rejestracji, weryfikacją zgłoszenia, rozpatrywaniem reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Rozporządzenie 2016/679, „RODO”) polegający na przeprowadzeniu Promocji.
12. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Promocji.
13. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
14. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na następujący adres e-mail biuro@ostojadevelopment.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
15. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
Klauzula zgody marketingowej na otrzymywanie informacji handlowych (widoczna w miejscu, w którym zbierane są dane osobowe, np. formularz zgłoszeniowy)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ostoja Construction sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa treści marketingowych dotyczących produktów i usług na podane przeze mnie dane kontaktowe:
□ za pośrednictwem poczty elektronicznej,
□ za pośrednictwem SMS/MMS.


Zgoda jest dobrowolna i można ją wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail biuro@ostojadevelopment.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej https://ostojaconstruction.pl/regulamin-promocji-pompa-ciepla/